► Tìm kiếm
 

Nội dung tìm kiếm:

Số/Ký hiệu văn bản Tiêu đề
Số ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Tải về
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Tải về
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Tải về
04/2015/QĐ-TTg 20/01/2015 Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí Tải về
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh Tải về
06/2015/NĐ-CP 13/01/2015 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tải về
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải về
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập