► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 228             -           Fax: 02163 845 228

Email: phongnnptnt.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

2

Trần Quốc Tuấn

Trưởng phòng

02163 845 228

 

3

Tăng Kết Dư

P. Trưởng phòng

 

 

4 Nguyễn Hồng Nhung P. Trưởng phòng    

       

Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập