► Tìm kiếm
 

 

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

 Thông tin chung

Địa chỉ

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

Điện thoại

02163 8487 89

Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

2

 Đặng Minh Hiệp

Phó Giám đốc

0293 848 789

 

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, có chức năng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật: tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập