► Tìm kiếm
 

 

THÔNG TIN VỀ KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

021633845317

Email

mttqly.yb@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hữu Tuyên

Chủ tịch


 

2

Hoàng Văn Số

Phó chủ tịch


 

3

Hoàng Ngọc Hà

Phó chủ tịch


 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163845366

Email

vanphong287@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Triệu Thị Thu Nga

Chủ tịch

02163845366

 

2
 

 

 

 

 

 HỘI PHỤ NỮ HUYỆN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163845492

Email

hoiphunulucyen@yahoo.com.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 Nguyễn Thị Hương

 Chủ tịch


 

2

 Nguyễn T. Thu Hương

 Phó Chủ tịch

 

 

 

     3 Đoàn Thị Thu Hương Phó Chủ tịch  

 

 

 

 

 

 

 HỘI NÔNG DÂN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163845457

Email

hoamai457@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 

Lương Vân Hường

Chủ tịch

 

 

 Trần Thị Lợi  Phó chủ tịch  

 

 

 

 

 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163845254

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 

Hoàng Đình Văn

Chủ tịch

 

 

2

 

Lộc Tiến Tình

Phó chủ tịch

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUYỆN ĐOÀN THANH NIÊN

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163845473

Email

thanhnienlucyen@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 

Nông Thanh Sơn

Bí thư

02163845473

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

02163847013

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập