► Tìm kiếm
 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LỤC YÊN

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 368                                       -          

Email:             phongvanhoatt.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phùng Trung Hải

Trưởng phòng

02163 845 368

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

     Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập