► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 465             -           Fax: 02163 845 465

Email: phongtnmt.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng phòng

02163 509 669

2

Tăng Văn Tý

P. Trưởng phòng

02163 845 635

       

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập