► Tìm kiếm
 

  

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 252-  Fax: 02163 845 252

Email: phongldtbxh.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Thị Thủy

Trưởng phòng

02163 848 337

 

2

Đổng Kim Oanh

P. Trưởng phòng

02163 845 252

 

3

Nguyễn Hồng Thắm

P. Trưởng phòng

02163 845 252

 

       

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập