► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN LỤC YÊN

 

 

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3848 819                           - Fax:

Email: phongdantoc.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 

Nguyễn Viết Giang

Trưởng phòng

02163 848 686

 

2

Đỗ Thị Thoa

P.Trưởng phòng

 

 

3 Hoàng Thái Quang P.Trưởng phòng   hoangthaiquang.ly@yenbai.gov.vn

        Chức năng, nhiệm vụ

    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà  nước về công tác dân tộc. 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập