Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ

Ngày xuất bản: 29/12/2017 11:13:47 SA

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

1

Thủ tục Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Tải về

2

Thủ tục Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Tải về

3

Thủ tục Tặng  danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Tải về

4

Thủ tục Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tải về

5

Thủ tục Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Tải về

6

Thủ tục Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Tải về

7

Thủ tục Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đối ngoại

Tải về

Lĩnh vực tổ chức bộ máy thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể

đơn vị sự nghiệp công lập

01

Thủ tục thẩm định việc thành lập sự nghiệp công lập

Tải về

02

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về

03

Thẩm định việc giải thể  sự nghiệp công lập

Tải về

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

01

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Tải về

02

Thủ tục thành lập hội

Tải về

03

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Tải về

04

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Tải về

05

Thủ tục đổi tên hội

Tải về

06

Thủ tục hội tự giải thể

Tải về

07

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Tải về

08

Thủ tục giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Tải về

09

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Tải về

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Tải về

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sưa đổi, bổ sung) quỹ

Tải về

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thanh lập và công nhận điều lệ quỹ

Tải về

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Tải về

14

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ

Tải về

15

Thủ tục đổi tên quỹ

Tải về

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

Tải về

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Tải về

18

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Tải về

Lĩnh vực tôn giáo

01

Thủ tục: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

Tải về       

02

Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có  phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

03

Thủ tục: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tải về

04

Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tải về

05

Thủ tục: chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

06

Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tải về

07

Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

08

Thủ tục: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền giáo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tải về

09

Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố

Tải về

10

Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giáo họ đạo công giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 17 pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về

 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC:

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập