Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Lục Yên chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


Ngày xuất bản: 19/05/2020 8:35:00 SA
Lượt đọc: 239

 TTTĐT- Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Lục Yên đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo kịp thời bổ sung cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung Chỉ thị 05 vào quy định, quy chế và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Huyện ủy đã chủ động, nghiêm túc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa các nội dung liên quan đến Chỉ thị 05 vào các hội nghị báo cáo viên, các lớp bồi dưỡng chính trị.

Các nội dung liên quan đến Chỉ thị 05 được đưa vào các hội nghị báo cáo viên, các lớp bồi dưỡng chính trị.

Trong thực hiện Chỉ thị 05, Huyện Lục Yên xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã cụ thể hóa bằng văn bản của cấp mình để tổ chức triển khai, thực hiện bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện gắn với các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công từ đó phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình và các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Thanh niên tình nguyện” …

Trong thực hiện Chỉ thị 05, huyện Lục Yên đã chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua mạng xã hội, thông qua các hội nghị. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, huyện Lục Yên đã tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....làm cho Chỉ thị 05 thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện Lục Yên tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Lục Yên đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Việc thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Các mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Đến nay toàn huyện có 198 mô hình tập thể, 106 mô hình cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Trang

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập